زنده گی نامه مرحوم خلیل الله کوهستانی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم خلیل الله کوهستانی فرزند مرحوم عنایت الله در سال 1327 خورشیدی در قریه لطیف خیل شهرداری حصه اول کوهستان استان کاپیسا در یک خانواده دهقان دیده به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی وثانوی را در لیسه میر مسجدی خان کوهستانی در زاد گاه اش تکیمل ودر سال 1342 شامل دارالمعلمین کابل گردید . بعد از فراغت در سال 1345 شامل دانشکده علوم دانشگاه  کابل گردید، بعداز فراغت از دانشگاه  کابل در حمل 1353 در مرکزی تربیوی وزارت مخابرات به حیث استاد مقرر گردیده  بعد ا   به حیث رئیس پلان وزارت مخابرات  و زمانی هم به حیث معاون در نواحی اول ودوم  شهر کابل اجرای وظیفه نموده در سال 1358 بحیث معین اداری وزارت مخابرات مقرر والی آغاز سال 1367 در این پوست باصداقت وامانت داری ایفای وظیفه نمود .
موصوف در سال 1358به صفت عضو شورای انقلابی وقت تعیین ودر پلینوم نزدهم حزب دموکراتیک خلق افغانستان وقت به صفت عضو کمیته مرکزی انتخاب گردید.
استاد کوهستانی در این اواخر به حیث معین وزارت تعلیم وتربیه جمهوری افغانستان ایفای وظیفه می نمود . مرحوم کوهستانی ازدواج نموده ووثمره ازدواج آن سه دختر می باشد .
مرحوم استادکوهستانی در دامان درد ورنج زنده گی دشوار اقتصادی قد کشید، به تنگ دستی مکتب خواند ،تحصیل کرد وزنده گی اش وقف تعلیم وتربیه ،بیداری وآگاهی جوانان نمود . وی دوست راستین مردم بود در برخورد با مردم نهایت صمیمی وبی ریا بود در برابر نابسامانی های جامعه ،ظلم، استبداد وبیداد گری ها مبارزه بی امان می نمود. وی در راه همبستگی نسل پیشروتقویه جنبش ملی ومترقی در کشور تحقق آرمان های انسان وانسانیت زنده گی خود را وقف نمود .
استاد در سالهای اوج جنبش روشنفگری ودمراکراتیک کشور در اتحادیه محصلین دانشگاه  کابل وسمتدهی دلیرانه جنبش محصلان سهم ارزنده گرفت وبدون احساس خستگی مبارزه نمود . موصوف دشوار ترین وظایف سیاسی ودولتی را با تقوا وصداقت انجام داده وصداها فرزند راستین دیگر را در آغوش پرمهر این وطن با روحیه عشق به مردم ومیهن پرورش نمود . نقش وسهم ارزنده شان را در بخش های مختلف سازماندهی ،تبلیغ وترویج آرمان های والای انسانی بحیث نطاق وسخنگوی پرجاذبه وصمیمی تربیون مردم بود .
آواز رسای کوهستانی درده ها محافل وتظاهرات خیابانی واعتراضات دانشجویی هنوز هم در گوش وطن پرستان طنین انداز است . استاد مرحوم در زنده گی سیاسی خویش همیشه بادید وسیع ،حوصله فراوان وروح آرام راز موفقیت جنبش دموکراتیک کشور را در وحدت ویک پارچه گی نیرو های وطنپرست می دانست . استاد به همبستگی ملیت ها،اقوام وقبایل برادر وبرابر ساکن افغانستان می اندیشید واز جمله مبارزین خستگی ناپذیر این راه بود .
استاد طی سالهای اعلان مشی مصالحه ملی از جمله مبارزان راستین محقق مشی مصالحه ملی و وفاق ملی دربین مردم افغانستان بود وی آرزو داشت تا مصالحه ملی صادقانه مبرا از سیاست های زور گویی پیاده گردد .
استاد خلیل الله کوهستانی در حادثه شانزده هم حوت 1368 راهی زندان گردید ودر حدود یک سال وده ماه در سلول های زندان پلچرخی به سربرد ،باوجود اینکه کمیسیون صحی موظف در مورد صعب العلاج بودن وی نظر داده بود، اما به موقع برایش توجه نشد ،بعدا در لحظاتی که مرگ تهدیدش می گیرد به شفاخانه انتقال وفرمان رهایی اش صادر گردید ،وبه مصرف دوستان واعضای فامیل عاجل جهت تداوی به هندوستان فرستاده شد ،ولی با کمال تاسف به تاریخ پانزده هم جدی سال 1370 در عالم پردیسی داعیی اجل را لبیک گفت .
انا لله وانا الیه راجعون

خالد کوهستانی

/ 0 نظر / 148 بازدید