بیوگرافی مختصر جناب حبیب الله غالب وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

جناب حبیب الله غالب فرزند مرحوم مولوی محمد عمر کوهستانی غالب در 17 ثور سال 1318 در قریۀ قاضی خیل ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا چشم به جهان گشود .

محترم غالب دورۀ ابتداییه را در مکتب گلبهار ولایت پروان به پایان رسانیده و بعدآ شامل مدرسۀ ابوحنیفه گردیده و درسال 1337 از آن مدرسه فارغ شدند. ایشان تحصیلات خویشرا در پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل دنبال نموده و در 15 قوس 1341 با اخذ لیسانس از آن پوهنحی فارغ و بتاریخ اول جدی همان سال دروزارت عدلیه اشغال وظیفه کردند.

آقای غالب نخستین دور ماموریت را در سمت آمر کتابخانه آغاز نموده و طی سالیان بعد الی 1361 بحیث مدیر عمومی قلم مخصوص ، و مشاور در بخشهای مختلف ریاست عمومی تقنین ایفای وظیفه نمودند .

در سال 1345 آقای غالب غرض پیگیری تحصیلات عالی اختصاصی به کشور مصر رفته و دورۀ ماستری خویشرا در پوهنحی فقه وقانون پوهنتون الازهر قاهره دررشتۀ مقایسۀ فقه وقانون به پایۀ اکمال رسانیدند. متعاقبآ اقدام به ثبت رسالۀ دکتورای خویش تحت عنوان قانونیت جرم و جزا کرده ودر حالیکه مراحل مقتضی ریسریچ و تحقیق علمی بر آنرا تا حدی انجام داده بودند، باالاثر تقاضای وزارت عدلیۀ وقت ، قبل از مناقشۀ رساله ، به افغانستان مراجعه و منحیث مشاور ریاست تقنین وریاست دیپارتمنت های انستیتوت امور قانون گذاری تعین شدند. محترم غالب در سالیان پسین بحیث نایب تحقیق و عرایض لوی سارنوال احراز موقف کرده و برتبۀ علمی قانونوال تثبیت درجه گردیدند.

باتحول جدیدی که درسال 1357 درکشور رونما گردید ، محترم غالب توسط رژیم وقت گرفتار و مدت چندی را در محبس سپری نموده و پس از آزادی از زندان وسپری نمودن مدت یکسال تحت مراقبت پولیس ، دوباره در ریاست تقنین شامل وظیفه گردیدند. ولی پس از مدتی خدمت ، در حالیکه مجدداً مورد تعقیب و حکم گرفتاری قرار گرفنه بودند، مجبور به مهاجرت به کشور پاکستان گردیده والی سال 1373 در آن کشور اقامت گزیدند.

آقای غالب در دورۀ مهاجرت طی سالیان متمادی جهت خدمت به مردم و فرزندان مهاجر افغانستان لحظه ای آر ام ننشسته و در بخشهای گونه گون خیریه ، تحقیقی ،تعلیمی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی با شرح ذیل انجام وظیفه نموده اند:

-1 عضو موسس شورای ثقافتی جهاد افغانستان ، رئیس بخش تحقیقات اسلامی وسرپرست آن شورا .

-2رئیس موسسۀ خیریۀ مدینۀ منوره برای تربیت ایتام و همچنان استاد پوهنتون دعوت وجهاد .

-3رئیس تقنین وزارت عدلیۀ حکومت موقت مجاهدین .

-4رئیس تعلیم وتربیۀ دارالایتام های موسسۀ خیریه اسرا .

(جناب آقای غالب دراین ایام در پروسۀ صلح وحل قضیۀ افغانستان که از طرف مرحوم بابای ملت به همکاری ملل متحد براه انداخته شده بود ، درمجالس کویته ، بن و روم اشتراک کردند.)

باپیروزی مجاهدین، اقای غالب در سال 1373 به کشور عودت نموده و به حیث معاون لوی سارنوالی در امور نظارت از تطبیق قوانین و رئیس حراست قانون وامور عدلی و قضائی مقرر شده و درطرح قانون اساسی و آوردن حکومت در کنفرانس های سویس و واشنگتن شرکت کردند.

جناب غالب دردرازای سالیان حکومات موقت ، انتقالی و منتخب ، بعنوان عضو کمیسیون مستقل اصلاحات  عدلی وقضائی ، رئیس کمیته ریفورم قوانین و عضو بورد مشورتی حقوقی وعدلی مقام ریاست جمهوری انجام وظیفه نموده و در عین حال به حیث مشاورحقوقی وزارت عدلیه نیز خدمت کردند.

آقای غالب قبل از احراز پست وزارت عدلیه ، منحیث رییس بورد مشورتی حقوقی وعدلی مقام ریاست جمهوری ایفای وظیفه مینمود ند.

آقای غالب در لویه جرگۀ قانون اساسی عضویت داشته و به کشور های عربستان سعودی ، سودان ، فرانسه ، سویس ، ایتالیا ، آلمان ، امریکا وکانادا سفر های کاری داشته اند.

ایشان تحقیقات علمی خویشرا دردستگاه پولیس ، حارنوالی ، محابس ودارالتآدیب مصر و ترکیه به سر رسانیده اند.

محترم غالب دارای رتبۀ دولتی مافوق رتبه با چهارسال قدم بوده ، و دردوران کارحارنوالی ، درجۀ علمی حارنپوه را حاصل کرده اند.

/ 1 نظر / 37 بازدید

روح شان شاد و یاد شان گرامی باد