مختصر بیوگرافی دیپلوم انجنیراسلام الدین احمدی

 به آرزوی اینکه روزی این کشورومردم را درآسایش وآرامش کامل ببینم

 

(انجنیر اسلام الدین احمدی )

نگاره: ‏مختصر بیوگرافی دیپلوم انجنیراسلام الدین احمدی   دیپلوم انجنیر اسلام الدین احمدی فرزند قطب الدین درسال 1328 خورشیدی دریک خانواده دهقان درشهرستان حصه اول کوهستان استان کاپیسا دیده به جهان گشود تحصیلات ابتدایی و لیسه خود را درلیسه غازی میرمسجدی خان کوهستانی به پایان رسانیده وبعدآ راهی آزمون کانکورشد موصوف با اخذ بلند ترین نمره دردانشگاه پولیتخنیک کابل موفق گردید.که با سپری نمودن مدت پنج سال  موفقانه با اخذ دیپلوم فوق لیسانس ازرشته جیولوجی وتفحص نفت وگاز درسال 1355 تحصیلات خویش را به انجام رسانید . بعدآبه خدمت مقدس عسکری که یکی از وجایب هرشهروند افغانستان درآن وقت محسوب میشد رفت واین مدت را درغند تعلیمی وزارت دفاع کشور سپری نمود سپس درسال 1356 به حیث انجینیر دردیپارتمنت جیوفزیک صنعتی ریاست نفت وگازشمال مقرر گردید ودرسال 1357 ازطرف وزارت معادن وصنایع به حیث مدیرعمومی تولید وتخنیک فابریکه سمنت جبل السراج تبدیل شد ودرسال 1360 به حیث معاون فنی فابریکه وبعدآ درسال 1362 نظر به خدمات شایان وزحمات شبانه روزی شان به حیث رییس فابریکه الی 1391 ایفای وظیفه نمودند. انجنیر اسلام الدین احمدی شخص دیندار صادق وزحمتکش میباشد که همه عمرخود را وقف خدمت به مردم نموده است وهمیشه ودرهمه حالات با مردم خود بوده است. دیپلوم انجنیر اسلام الدین احمدی سفر های کاری که به خارج ازکشور داشته تریننگ در مورد سمنت ازطرف ملل متحد در کشورترکیه، چکسلواکیا، ایران ، هندوستان وپاکستان بادرنظرداشت برنامه های کاری ازفابریکات سمنت رسمآ دیدن نموده است.درسال های 1367 تا 1370 به حیث رییس فابریکه دوم سمنت غوری ایفای وظیفه نموده است بعدآ دوباره به اساس لزوم دید الی سال 1391 در فابریکه سمنت جبل السراج خدمت نموده وازماه سرطان سال 1391 الی اکنون به حیث رییس عامل کمپنی ACC (افغان سمنت وافغان کول) که درچوکات سکتورخصوصی فعالیت دارند مقرروصادقانه ایفای وظیفه مینماید درطول مدت خدمت شان ازطرف مقامات دولتی مورد تقدیر نامه ها، مدالها، وتحسین نامه ها قرار گرفته است وی دارای 10 فرزند میباشد که آخرین فرزندش دانشجوی سال دوم دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دردانشگاه البیرونی مصروف اموزش دروس دانشگاهی بوده دیگرفرزندانش به سویه های ماسترولیسانس تحصیلات خویش را به اتمام رسانیده اند یگانه آرزوی ایشان خدمت به کشورومردم افغانستان میباشد که درطول همین مدت خدمت گذاری شان همیشه به فکرمردم و خدمات اجتماعی ایجاد سرپناه ،اعمار مکتب ، مسجد و شفاخانه ،همدردی با مردم ووطنش میباشد.  به آرزوی اینکه روزی این کشورومردم را درآسایش وآرامش کامل ببیند ارسالی شبیر کوهستانی‏     دیپلوم انجنیر اسلام الدین احمدی فرزند قطب الدین درسال 1328 خورشیدی دریک خانواده دهقان درشهرستان  حصه اول کوهستان استان  کاپیسا دیده به جهان گشود  تحصیلات ابتدایی و لیسه خود را درلیسه غازی م...یرمسجدی خان کوهستانی به پایان رسانیده وبعدآ راهی آزمون کانکورشد موصوف با اخذ بلند ترین نمره دردانشگاه پولیتخنیک کابل موفق گردید.که با سپری نمودن مدت پنج سال   موفقانه با اخذ دیپلوم فوق لیسانس ازرشته جیولوجی وتفحص نفت وگاز درسال 1355 تحصیلات خویش را به انجام رسانید . بعدآبه خدمت مقدس عسکری که یکی از وجایب هرشهروند افغانستان درآن وقت محسوب میشد رفت واین مدت را درغند تعلیمی وزارت دفاع کشور سپری نمود سپس درسال 1356 به حیث انجینیر دردیپارتمنت جیوفزیک صنعتی ریاست نفت وگازشمال مقرر گردید ودرسال 1357 ازطرف وزارت معادن وصنایع به حیث مدیرعمومی تولید وتخنیک فابریکه سمنت جبل السراج تبدیل شد ودرسال 1360 به حیث معاون فنی فابریکه وبعدآ درسال 1362 نظر به خدمات شایان وزحمات شبانه روزی شان به حیث رییس فابریکه الی 1391 ایفای وظیفه نمودند. انجنیر اسلام الدین احمدی شخص دیندار صادق وزحمتکش میباشد که همه عمرخود را وقف خدمت به مردم نموده است وهمیشه ودرهمه حالات با مردم خود بوده است. دیپلوم انجنیر اسلام الدین احمدی  سفر های کاری که به خارج ازکشور داشته تریننگ در مورد سمنت ازطرف ملل متحد در کشورترکیه، چکسلواکیا، ایران ، هندوستان وپاکستان بادرنظرداشت برنامه های کاری ازفابریکات سمنت رسمآ دیدن نموده است.درسال های 1367 تا 1370 به حیث رییس فابریکه دوم سمنت غوری ایفای وظیفه نموده است  بعدآ دوباره به اساس لزوم دید الی سال 1391 در فابریکه سمنت جبل السراج خدمت نموده وازماه سرطان سال 1391 الی اکنون به حیث رییس عامل کمپنی ACC (افغان سمنت وافغان کول)  که درچوکات سکتورخصوصی فعالیت دارند مقرروصادقانه ایفای وظیفه مینماید درطول مدت خدمت شان ازطرف مقامات دولتی مورد تقدیر نامه ها، مدالها، وتحسین نامه ها قرار گرفته است وی دارای 10 فرزند میباشد که آخرین فرزندش دانشجوی سال دوم دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دردانشگاه البیرونی مصروف اموزش دروس دانشگاهی بوده  دیگرفرزندانش به سویه های  ماسترولیسانس تحصیلات خویش را به اتمام رسانیده  اند یگانه آرزوی ایشان خدمت به کشورومردم افغانستان میباشد که درطول همین مدت خدمت گذاری شان همیشه به فکرمردم و خدمات اجتماعی ایجاد سرپناه ،اعمار مکتب ، مسجد و شفاخانه ،همدردی با مردم ووطنش میباشد. ارسالی شبیر کوهستانی
/ 1 نظر / 47 بازدید
باجه (سیستم افزایش بازدید)

با سلام وبلاگ خوب و قشنگی دارید و پست های خوبی میزارید اگه خواستید امار بازدید وبلاگتون رو افزایش بدید به ما سر بزنید http://bajeagahi.persianblog.ir