مختصر بیوگرافی محترم جنرال دل اغا کوهدامنی

  عکس

محترم جنرال دل اغا کوهدامنی کاندیدانتخابات ۱۳۹۳ خورشیدی ریاست جمهوری افغانستان وریس حزب حرکت همبسته گی ملی افغانستان  .

جنرال دال اغاکوهدامنی درسال ۱۳۴۵ خورشیدی در شهرستان کلکان استان زیبای کابل در یک خانواده متدین چشم به جهان گشود تحصیلات خویش را  درلیسه حبیب الله شهید ادامه داده ازصنف دوازدهم
فارغ میشود ومسولیت که نسبت به مردمش دارد دریکى از آموزشگاهاى نظامى رفته مصروف فراگرفتن فن نظامى میشود بعد از سپرى کردن دوره آموزش نظامى جهت فراگرفتن تحصیلات عالى دریکى ازکشورهاى خارجى فرستاده میشود وبعدازسپرى کردن دوره تحصیلات عالى دوباره. بروطن غزیزش برگشته دریکى از جزتامهاى وزارت دفاع ملى بصفت آمرسیاسى تقررحاصل نموده شامل خدمت میشود بعدأ حسب لزوم دیدمسولین امور به یکى از ریاست هاى امنیت ملى تبدیل ومصروف خدمت گردیده  ودر
سال 1372  به کارهاى تجارتى رومیاورد تاباشد ازاین طریق براى مردمش خدمت نماید ودرهمین وقت مشکلات همه جانى که دامن گیرمردم افغانستان میباشد دل آقا کوهدامنى همه کارهاى تجارتى راتوقف هیدهد وتصمیم
میگیرد وارد دنیاى سیاست میشود تاباشد مردم وکشورعزیز خویش را از این مشکلات نجات دهد ونهاد اجتماعی را  تحت نام شوراى انسجام ولایتى ولایت کابل تاسیس مینماید واز همین آدرس به مبارزه اش ادامه میدهد تا بلاخره جریان سیاسى بزرگ را تحت نام حرکت همبستگى ملى مردم افغانستان بمیان میاورد وخوشبختانه از طرف اعضا وبزرگان بصفت ریس حرکت همبستگى ملى مر دم افغانستان انتخاب میشود وقدم بعدى که دل آقاکوهدامنى می برداد بمشوره بزرگان این است که شرایط ایجاب میکند که دل آقا کوهدامنى باید خودراجهت ثبت نام درکاندیداتورى ریاست جمهورى سال1393 راجسترنمیاید که خوشبختانه دل آقا کوهدامنى ازاین آزمون بزرگ وتاریخى موفقانه بدر شده  اما دیرى نگذشت انگیزه هاى سیاسى که بعد بختانه وجود دارد این فرزند خدمت گاروطن از لست کاندیداتورى ریاست جمهورى سال 1393 غیرقانونى حذف گردید ولی دل آقا کوهدامنى آرام ننشسته ومسولیت که در مقابل مردم ووطن عزیزش دارد مبارزه مینماید

 جناب کوهدامنی مانند عیار مردان دیگر سرزمین کوهستان وکوهدامن  شخص متواضع ودر حد یک شخصیت تاثیر گذار در  قضایای ماحول خود تبارز همیشه گی داشت حناب شان همیشه طرف دار برابری وبرادری مردم  واشتراک مردم ما در ساختار یک افغانستان فارغ از تعصب وعقب گرایی بوده ودرین راستاخدمات شایانی نموده است جناب کوهدامنی متاهل است ودارای ۵ فرزند سه پسر ودو دخترمیباشد سلامتی وپشتکار ایشان را در راستای ابادانی کشور مان از بار گاهی الهی خواهانم

جبیب کوهستانی

 

جناب کوهدامنی ار راست به چپ فرد سوم در بین مردم کوهدامن دیار عیاران

/ 0 نظر / 66 بازدید