بیوگرافی فشرده استاد محمدنبی کوهستانی یکتن از استادان دانشگاه نظامی کابل

 

جنرال محمد نبی کوهستانی در سال 1324 خورشیدی در قریه اشترگرام حصه اول کوهستان ولایت کاپیساه دریک خانواده متدین و روشنفکر دیده به جهان
گشوده

موصوف تحصیلات ابتدایی ومتوسط  خود را در لیسه غازی میرمسجدی خان کوهستانی در زاد گاه اش ادامه داده وتحصیلات ثانوی خویش را در لیسه عالی حبیبیه شهر کابل به پایه اتمام رسانید بعد از فراغت از لیسه شامل داشنکده انجنیری دانشگاه کابل گردیده واز انجا نظر به لزم دید به اکادمی تخنیک نظامی شامل وبه درجه لیسانس از اکادمی مذکور فارغ گردید .

  وظایف خویش را به ترتیب ابتدا به صفت امرتخنیک قوماندانی قوای مرکز بعدا معاون تخنیکی قوماندانی گارد ملی ریاست جمهوری افغانستان ، متعاقبا  امردیپارتمنت واستاد دانشکده سیاسی دانشگاه نظامی که در همین جریان برای ادامه تحصیلات عالی عازم کشور اتحاد شوروی گردید وبدرجه ماستری دوباره بوطن عزیمت نموده بصفت امر دیپارتمنت علوم اجتماعی  واستاد در دانشگاه سیاسی ونظامی
وزارت دفاع ملی وهم امر گروپ کار ستر سرحدات  کشور در کمیته مرکزی وقت اجرای وظیفه نموده که نظر به لزوم دید مقام ریاست جمهوری وقت بحیث مسول ورئیس شعبه تحلیل وتجزیه سرقوماندانی اعلی جمهوری افغانستان نیز اجرای وظیفه نموده موصوف وظایف خویش را با کمال  ایمان داری وصداقت ،عشق به وطن ومردم در شرایط
مخلتف انجام داده .

 محترم کوهستانی فعلا در دیار غربت در کشور هالند با فامیل خویش زنده گی دارد

 

ارسالی احمد حامد کوهستانی  

/ 0 نظر / 62 بازدید