جشن باستانی توت امسال در ولایت زیبای پنجشیر توسط بنیادابومسلم خراسانی برگذارشد

  برگزاری دومین جشن عنعنو ی میوه توت در پنجشیر:

پنجشیراز دالان سنگ تا پریان باستان وادیی زیبا تاریخی وباستانی است. طبیعت خداداد پنجشیر ، یعنی کوهها ودره های صعب العبور ، قله های سر به فلک کشیده وتسخیر نا پذیر ،آب وهوا ی پاک چشمه ساران شفابخش دردها وصفابخش دل جان ا...ست ...دریای خروشان ،جنگلات انبوه و میوها ی متنوع بویژه توت پنجشیر ، قلاع ، عمارات وسنگرهای مجاهدان وحماسه آفرینان بویژه اسطوره جهاد ومقاومت و قهرمان ملی افغانستان مسعود بزرگ ا زیک طرف ، روحیه سلحشوری وآزادی منشی و مردانگی جوانا ن ،سخاوت و مهمانوازی با شنده گانش ا زجانب دیگردر اهمیت تاریخی و دیدنی این دره زیبا افزوده است .

روز پنجشنبه 15سرطان 1391 هـــ شـ در جمع از شاعران ، نویسندگاه ، روزنامه نگاران و علاقه مندان شعر وادب دردومین سالروز (جشن عنعنوی میوه توت پنجشیر) که ا زطرف بنیاد فرهنگی ابومسلم خراسانی وریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت پنجشیر با همکاری مالی تاجر فرهنگ دوست آقای " یعقوبی"برگزار گردیده بود درولسوالی رخه قریه شصت زادگاه شاعر خیال واندیشه " حیدری وجودی " اشتراک نمودیم.
پیش ا ز اینکه به محل اصلی برگزاری جشن عنعنوی میوه توت برسیم ، در سرای شمالی جای که قرار بود همه اشتراک کننده گان به ساعت 5 صبح جمع شوند وبه پنجشیرتوسط موترهای نفر بری انتقال داده شوند، به استگاه موترها جا ی جمع شدن دوستان در نظر گرفته شده بود رفته با دوشخصیت فرهنگی آقایان هریک آقای محمدی ومحمد نعیم : کریمی " یکجا شدیم. پس ا زانتظاری سرانجام یک عراده موتر 304نفر بری رسیده وبا جمع ا زروزنامه نگاران ومهمانان روانه پنجشیر شدیم سکوت آرامی فضای موتر رافرا گرفته ، تماشای تاکستاهای شمالی نگاه ها رادر خود خیره می کرد . رود خروشان پنجشیر گلهای بهاری گلبهار رنگ ورونق دیگری به طبیعت زیبای شمالی آفریده بود با گذشت از خم وپیچ تنگی پنجشیربه جای رسیدیم که جناب غلام رسول فرائین رئیس ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت پنجشیر و محمد عیسی سهیل رئیس بنیاد ابو مسلم خراسانی جنا ب صاحب باجمع ا ز فرهنگیان و فریختگان شعر وادب بخاطر استقبال گرم ازحضور مهمانان انتظار تشریف آوری اشتراک کننده گان را داشتند.
آنها مهمانان رابه استقامت دره ی هدایت کردند ، به راه باریک، دره تنگ، جنگل سبزو انبوه حرکت کردیم ، هرگا که از این مسیر عبور میکردم چشمم به زیبای این دره خیره می شد خوشبختانه این بار فرصت برایم دست داده تا در عمق این دره زیبا ( شصت ) که شرشردریاچه و چشمه سارش روان پرور می باشد به پا ی خود قدم بگذارم . پس ازقدم وگامی چندسرانجام به چشمه زلالی رسیدیم همه به نوبه ازآن اب نوشیدیم ، هنوز از این چشمه سردو گواراه چندی فاصله نگرفتیم که به عقب خود نگاه کرده" گل پادشاه بینا "رادیدم بلی ! چشمم کسی را دید ه که واقعاً اشعار وخود اش را دارم وبرایش افتخار میکنم ، بینا یک شاعرو سخنور نیست او" یک ادیب وسخن پرور ونکته دان هم است او اهل فکر واندیشه و خیال است قلب پرتپش دارد دلش به مردم این مرزبوم می سوزد"
به نزدش رفته پس سپس دوستان را برایش معرفی نموده همرایش به طرف قریه حرکت کردیم د رجریان راه قصه ها وشعر ها بین ما ودوستان رد بدل می شد ،د رمسیر راه جای رسیدیم که دوراهی قرارداشت . یکی گفت : " راه به پاین است ! باید به این طرف برویم دیگری گفت : راه به طرف راست است ! بینا به طبع وزوق که دارد باشوخی چنین گفت : " فعلاً در دو راهی قرارداریم یعنی یک راه به سوی شاعر میرود و راه دیگر به سوی ماهر ، کسا نیکه شاعر اند به این راه لب جوی بروند وکسانکه ماهر اند به راه بپشت باغ ! زیرا که ماهرنسبت به شاعر خیلی زرنگ وبا مهارت می باشد وشاعر در نزد ماهر جان ندارد زیرا شاعر شعر می سراید وماهر نقد می کند"با طی نمودن مصافه به محل برگزاری جشن رسیدیم
بعد از صرف صبحانه محفل با آیه چندی از کلام الله مجید آغاز گردید ، سپس غلام رسول فرائین رئیس ریاست اطلاعات وفرهنگ پنجشیر حضور مهمانان راکه ازتمام ولایات مختلف کشور کاپسا، پروان،کابل ،وردک، لغمان، بغلان، بدخشان ، غزنی ، بامیان ، دایکندی، قندهار، ننگرهار تخار، مزار شریف وغیره .......در این جشن عنعنوی میوه توت پنجشیر تشریف آورده بودند خیر مقدم گفتند :
ودرضمن از ساخت منار وموزیم جها د خبر داده که در آینده انشا الله به کمک فرهنگیان ومقامات دولتی این آرمان تحقق خواهد پذیرفت .آقای غلام رسول فرائین افزود:" هیچ ملت بدون دانستن فرهنگ وتاریخ گذشته خودبقا ندارد."
دومین سخنران این همایش شاعر شوریده حال صوفی وعارف نامدار کشور حیدری وجودی بود که ایشان در سخنانشان چنین ارشاد کردند:"پیدایش ادیان ودعوت پیامبران وظهور مکتب های فلسفی انسان محور بوده است هرچیز به قیمت سنجیده می شود تنها انسان مومن است که قیمت وارزش او به نزد خدا به علم وتقواه سنجیده می شود ، انسان فاقد علم ، تقواه با همه پول وسر مایه کسب وکار ی که دارد در واقع به نزد خدا به صفت یک انسان بحسا ب نمی آید "
سپس محترمه لیلما احمدی گوینده ممتاز کشور ونماینده مردم در مجلس سنای شورای ملی پیام وخویش را درضمن پارچه شعر را به خوانش گرفته که توجه همه را به مفهوم اش جلب کرد، متعاقباً شاعران نویسندگان هریک به نوبه خود ا زجمله گل پادشاه بینا از همدلی وهمنوای انسان در سیاره خاکی شعر خواند ، محمد اکرم خاموش، انجیر سحر گلبهاری ، نصیر احمد نشاط ، استاد محمد نعیم کریمی ، محمد افسر رهبین ، رئیس بنیاد دفاع از حقوق شهدا افغانستان ، آقا ی موسوی ، جنرال نقیب الله رهسپر ، عبیدا الله حیرت ، نثار احمد ، آقای فرهنگ ، آ قای لیاقت علی خان ، شیدا ، عبدالمنان خاوری حاجی سید امیر وغیره... اشعار وسخنان خویش را در رابطه به توت پنجشیرواهمیت توت تلخان پنجشیر دردوران تجاوز ات انگلیس ، کمونزم وتروریزم وتوطیه دشمنان در نا بودی این نوع میوه جات ا زپنجشیر وافغانستان وهمچنان در رابط به وصف دیار وکوهساران پنجشیردر قالب سخن وشعر ابراز نظر نمودند ، سپس در پایان این محفل نتجه گیری توسط مردسخن وادب دانشمند شهیر کشور "رهنوردزریاب "صورت گرفت که ایشان طی سخنان خویش را راجع به اهمیت برگزاری همچون جشن ها ، ودر رابط به جایگاه شعر وسخن ،زبان پارسی دری رهنمایی لازم را به فرهنگیان واشتراک کننده گان نمودندو فرهنگ اصلی این سرزمین را چه ا ز راه موسیقی ، تیاتر، ویا حفظ گنجینه ها ی ملی با اهمیت خواند بوگفت این گونه جشن شاعری زمینه این را مساعد می سازد که مردم با شریک نمودن احساسات وافتخارات شان در عرصه فرهنگی بالای اختلاف شان نایل آمده وازاین طریق باهم متحد باقی می مانند.وهمچنان اشعار ومطالب خوانده شده دراین جشن توسط "کتال" جهت چاپ وطبع جمع آوری گردیده است. جشن عنعنوی میوه توت پنجشیر درحالی برگزار می شود که همه ساله همچون جشن ها ی عنعنوی به نام جشن گل نارج در ننگرهار ، در شهر جلال آباد شاعران درمشاعره گل نارنج گردهم میایند. درکندهاراین گونه جشن ها بنام مشاعره گل انار برگزار می شود. در ذابل هشتمین مشاعره بهاری گل بادام توجه زیادی کثیر از شاعران وعلاقه مندان شعر وادب را ازولایات مختلف به خود جلب کرد.و همچنان جشن "گل زرد"در کاپیسا با حضور هزاران شاعر، نویسنده نخبه گان جامعه وبه اشتراک مسولین دولتی برگزار می شود سرانجام این مشاعره خاطره انگیز (جشن عنعنوی میوه توت پنجشیر )با دعایه خیر وفلاح مردم افغانستان به اتمام رسید .
تا سال دیگر جشن دیگر پدرود.
 
نقل شده از وبلاگ پریان باستان وبا تشکر از وبلاگ وزین شان
/ 2 نظر / 194 بازدید
خلیل پریان

جناب نجیب کوهستانی ! سلام واحترام بنده نثار تان باد ! تشکر ا زحسن نظر تان .[گل]

amir

وبلاگ زیباییی داری لطفا به وبلاگ من هم سر بزنید