بیوگرافی مرحوم حافظ عبدالمجید عرفانی (نجرابی)

 

بسمه تعالی

 

مرحوم حافظ عبدالمجید عرفانی (نجرابی)

 

            مرحوم حافظ عبدالمجیدعرفانی فرزند مرحوم عبدالصمددربرج ثورسال 1279 دریک خانواده متدین وروشنفکردرقریه شیغری دره کلان ولسوالی نجراب ولایت کاپیساچشم به جهان گشود، وی بعدازاخذتعلیمات ابتدایی درنجراب, جهت فراگرفتن معارف عالی درسن 11 سالگی عازم کابل گردیده شامل دارالحفاظ کابل شدوپس ازمدتی قران کریم راحفظ نمود.

 

            موصوف نظربه علاقه خاصی که به معارف داشت , بعد ازحفظ قرآنکری مشامل دارالمعلمین کابل گردیده وپس ازفراغت ازآن موسسه, در بخشهای مختلف معارف بخصوص بحیث معلم در ولایات فعلی پروان , کاپیسا و پنجشیرایفای وظیفه نموده است.

 

            وی نسبت سعی وتلاش خستگی ناپذیرش درعرصه رشد دانش وفرهنگ , همواره بادشمنان علم ومعرفت درستیزقرارداشت , چنانچه درسال 1307ازطرف مخالفین معارف همان زمان موردتهدیدقرارگرفت ولی با عزم راسخی که داشت, ازتعقیب هدف پاک ومقدس خویش فروگذاشت ننمود. درهمان سال به پاس ارجگذاری خدماتش درراه تبلیغ ونشرمعارف درکشورحسب فرمان شماره (755) 20 جدی 1307 دولت شاهی افغانستانm تقدیرنامه مقام پادشاهی برایش تفویض گردید.

 

            موصوفبرایاولینبار درقریه قلعه خان خارجدره ولسوالی نجراب ولایت کاپیسااساس مکتب ابتدائیه راگذاشت ولی نسبت شرایط نامناسب همان وقت مسدودگردید تا اینکه دراثر تلاش های بی شایبه اش بار دیگر درسال 1314 مکتب مرکزنجراب تاسیس وافتتاح گردیدکه خودش منحیث سرمعلم مکتب مذکورایفای وظیفه مینمود. به همین ترتیب درسال 1315 منظوری مکتب ابتدائیه دیگری رابه خارج دره نجراب و به تعقیب آن منظوری مکاتب بیشتری را در ولسوالی نجراب از مقامات وقت حاصل نمود.

 

             مرحوم درگوشه ازبیوگرافی اش شرح حال خود راچنین تحریرمیدارد:

 

( اززمان شش سالگی تااکنون 29 سال است که چون قلب جریحه داروساده کوهسارمن مایل بجمال و باکمال معارف گشته وچشمانم ازدیدارفیض آثارش منورشده،گاهی به مدارس وگاهی به مکاتب عقب اش دویدم تااین محبوب دلربای خودرابخودنزدیک ساختم).

 

            خدمات مرحوم حافظ عبد المجید نجرابی منحصر به بخشهای معارف نبوده بلکه در سایرعرصه ها مانند امورات سیاسی , اقتصادی واجتماعی نیز مصدر خدمات بی شایبه ای گردیده که سرمشق ونمونه برای نسل های آینده میباشد. چنانچه نامبرده دردوره سلطنت محمدنادرشاه درابتدای تاسیس شورای ملی بحیث مشاوراجرای وظیفه نموده ودرلویه جرگه سال 1309 که درکابل تدویرشده بود,ازمردم نجراب نمایندگی میکرد , علاوه بر آن بار دیگرنیز درتابستان سال 1325 در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه مردم نجراب به پاس خدمات بزرگ وپایدارش درراه علم ومعرفت ویرابحیث وکیل دوره ششم شورای ملی برگزیدند.

 

            موصوف همواره درجستجوی دریافت راه های رفاه وآسایش زندگی مردم بود , چنانچه برعلاوه تشویق مردم به امورات زراعت ومالداری , در کوه های بلند نجراب دانه های درختان کوهی مانند (بلوط , جلغوزه , وبادام کوهی) راکه در شرایط عادی از منابع مهم عایداتی منطقه بحساب میآید, بادستان خود بذر میکرد ومردم را به حفاظت و انتشار این درختان به سایر کوه هاییکه هنوز خالی ازین درختان بودند تشویق میکرد .

 

            یکی از خدمات ارزنده دیگرش این است که نامبرده جهت رفع مشکلات ازدیاد نفوس وکم بودن ساحات زراعتی در نجراب امر توزیع صدها هکتار زمین زراعتی را در شمال افغانستان (ولایت بغلان) از مقام شاهی وقت برای مردم نجراب اخذ نموده بود, اما با تاسف تعداد انگشت شماری از مردم که امروز باز ماندگان شان از زند گی نسبتا مرفه ای بر خوردار اند, حاضر شدند تا ازین امتیاز بزرگ اقتصادی مستفید گردند. قرار اظهارات بعضی از ریشسفیدان نجراب , دران وقت مردم حاضر نبودند تا از خانه وکاشانه آبائی واقارب خود دور گردیده و به شمال افغانستان بروند ولی حالا همواره با اظهار پشیمانی از عدم قبول آن یاد آوری میکنند.

 

             سرانجام موصوف دربرج دلوسال 1331 بعمر 52 سالگی درزادگاه اش داعی اجل رالبیک گفته شهرت نیک ومیراث جاویدان (علم وفرهنگ ) ازخود بجا گذاشت .

 

روحششادوخاطرشگرامی باد!

 

خدمات مرحوم حافظ عبدالمجید عرفانی بخصوص در زادگاه اش ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا خیلی چشم گیر بوده ازینکه موصوف برای اولین بار تهداب معارف را دران ولسوالی بنا نهاده , مردم وی را بحیث پدر معارف نجراب شناخته واحترام مینمایند , به همین مناسبت درسال 1351 هجری شمسی هنگام 20 سالگی وفاتش قرارپیشنهادمردم نجراب ومنظوری وزارت جلیله معارف وقت براساس مکتوب شماره 383 مورخ 4 سنبله همان سال مدیریت عمومی معارف ولایت کاپیسا,مکتب متوسطه مرکزنجراب که به یاری وهمت خودش تهدابگذاری شده بود رسماًبنام( مکتب متوسطه حافظ عبدالمجید )مسمی گردید ه که بعدا به لیسه ارتقاع نمود.

 

            مرحومحافظ عبدالمجیدعرفانی نسبت خدمات بی شایبه اش به علم وفرهنگ،تعلیم وتربیه,انکشاف اجتماعی واقتصادی...( آنهم درشرایط دشواراجتماعی جامعه سنتی آنزمان) درمیان مردم از شهرت ومحبوبیت زیادی برخوردارمیباشد , در حقیقت رشد وانکشاف معارف درولایات فعلی پروان , کاپیسا وپنجشیر که هزاران دانشمند ومتخصص را در رشته های مختلف در دامان خود پرورانیده وبه جامعه تقدیم نموده اند وامروزه از جمله ولایات ممتاز افغانستان در عرصه دانش وفرهنگ بحساب میآیند , محصول خدمات بی شایبه وخستگی ناپذیرمرحوم عرفانی وهم قطارانش میباشد , از همین جاست که اهل قلم ودانش همیشه خود را مرهون زحمات چنین شخصیت های کشور دانسته وبه مقام آنها ارج میگذارند.

 

            احمدحنیف "حنیف" استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه البیرونی

 

/ 1 نظر / 81 بازدید
amina shamshiri

aensan khob ahmesha khob