بیوگرافی محترم سارنوال عنایت الله نظری معاون اول وزیز دفاع ملی دولت اسلامی افغان


محترم عنایت الله نظری  متولد سال 1333 هـ . ش ولسوالی جبل السراج ولایت پروان درسال 1341 شامل مکتب ودرسال 1352 ازلیسه جبل السراج ولایت پروان به درجه اول فارغ گردیده است.
 
بعد ازسپری نمودن موفقانه کانکور درپوهنحی حقوق وعلوم سیاسی شامل درسال 1356 فارغ التحصیل گردیدند.
 
محترم نظری در ادارات ذیل کار و فعالیت رسمی خویش را آغازنمودند:
        درسال 1357 عضو قضایای حکومت درولایت بلخ.
         درسال 1358 حارنوال ولسوالی چمتال ولایت بلخ.
        درسال 1360 حارنوال شهر مزار شریف.
         درسال 1365 حارنوال نظارت عمومی .
         درسال 1371 معاون ریاست عمومی حارنوالی ولایت بلخ.
         درسال 1374 معاون ریاست عمومی حارنوالی ولایت کابل.
        درسال 1377 رئیس تفتیش وکنترول ریاست جمهوری .
         درسال 1379 وزیرامور مهاجرین دولت .ا.ا.
         درسال 1381 الی 1383 وزیرامور مهاجرین وعودت کنندگان اداره موقت وانتقالی.
         فعلا به حیث معاون اول وزارت دفاع ملی درپست ملکی معادل جنرال چهارستاره ایفای وظیفه می دارد.
ایشان دارای رتبه مافوق وکادرعلمی حارنپوه می باشد ومدت (23) سال است که عضویت اتحادیه حقوق دانان افغانستان را دار میباشد

/ 1 نظر / 104 بازدید
جواد

جنرال چهار ستاره افغانستان جناب نظری صاحب مدافع مردم بی دفاع افغانستان الله نگهدار شما